ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ

ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ‘ಇ- ಮೇಲ್’’ ಮತ್ತು ‘ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್’’ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾ: rchd bs stp. wtng4bs. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಲಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ‘ಔಟ್ ಡೇಟೆಡ್’ ಆಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರ ಬಹುದು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಿಘಂಟುಗಳೇ ಆಗಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಆಗಲಿ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೆರವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪೀಳಿಗೆ ‘ಇ- ಮೇಲ್’’ ಮತ್ತು ‘ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್’’ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಿಗಳ (ಅಕ್ರೊನಿಮ್) ಹಾವಳಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಿಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವು ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ‘ಔಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲೋಸುಗ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ನೆರವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸದಾ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಇರಾದೆ ನನ್ನದು. ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪರಿಣತ ಯುವವಾಚಕ ಮಹಾಶಯರ ನೆರವು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೆರವಿನ ಮಹಾಪೂರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನದು.

ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಜನಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನವನ್ನೂ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಂತಾಗದಿರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

AFAIK: As Far as I Know (something you know based on something you have heard before)

ALWZ: Always

ASAP: As Soon As Possible, Immediately

ASL: Age, Sex, Location (Questioning how old a person is, what sex he / she is, and where the person is)

ATB: All the best

ATK: At The Keyboard (At the keyboard of a computer)

ATM: At the Moment, Now

B: Be

B4: Before

B4N: Bye for Now

BAK: Back at keyboard (Returned to the computer)

BBL: Be Back Later (I will return later)

BBS: Be Back Soon (I will return soon)

BCNU: Be seeing you (A way of saying goodbye)

BF: Boyfriend

BFN/B4N: Bye for now

BFz4evr: Best friends forever

BHL8: Be home late (I will be home late tonight)

BIL: Boss is listening

BM Val: Be my valentine (Be my girlfriend or boyfriend)

BN: Been

BOL: Best of luck

BRB: Be Right Back (I will return very soon)

BRT: Be Right There (I will come to where you are)

BTW: By The Way

CMON: Come On

CU: See you (A way of saying goodbye)

CU Soon: See you soon (A way of saying goodbye)

CU@: See you at (Making an appointment to meet someone at a specific time, for example ‘CU@11pm’)

CUB L8R: Call you back later

CUL: See you later

CUL8R: See You Later

CYA: See you around (A way of saying goodbye)

CYR BOS: Call Your Boss (Please telephone your boss)

CYR BRO: Call your brother

CYR H: Call your husband

CYR MA: Call your mother

CYR OFIS: Call your office

CYR PA: Call your father

CYR SIS: Call your sister

CYR WF: Call your wife

DK: Don’t know

DO U WNT ME: do you want me?

DoN: Doing

Dur? Do you remember?

E2eg: Ear to ear grin (Something that is funny, or makes someone very happy)

EOD: End of discussion (I refuse to talk about it anymore)

EOL: End of lecture (I’m finished telling you what I think)

EVRY1: Everyone

EZ: Easy

EZY: Easy

F?: Friends? (Would you like to be friends with me?)

F2F: Face to face

F2T: Free to talk

FAQ: Frequently Asked Questions

FC: Fingers Crossed

FITB: Fill in the blank

FOMCL: Fell out of my chair laughing

FWIW: For What It’s Worth

FYA: For your amusement

FYEO: For your eyes only

FYI: For Your Information

G9: Genius

GAL: Get A Life (Stop worrying about something and live your life OR pathetic)

GF: Girlfriend

GG: Good Game

GMeSumLuvin: Give me some loving’! (I want some romantic involvement with you)

GMTA: Great Minds Think Alike (You and I are very similar)

GR8: Great!

GSOH: Good salary, own home (A comment about a person who is successful)

GTSY: Glad to see you

GUDLUK: Good luck

H&K: Hugs and kisses (A way of saying goodbye showing affection)

h2cus: Hope to see you soon

H8: Hate

HAGN: Have a good night

HAND: Have a nice day

HK UP 2NITE: hook up tonight (Let’s see each other tonight)

HRU: How are you?

Ht4U: Hot for you (I like you very much – romantically)

HTH: Hope that helps

I luv U: I love you

I M W8TNG: I am waiting

IAC: In any case

IAD8: It’s a date

IC: I See

ICQ: I seek you (I’m looking for you)

IDK: I don’t know

IIRC: If I recall correctly

ILU: I Love You

ILU2: I love you, too

ILUA: I love you a lot

IM 4 U: I am for you (I think I would be a good boyfriend / girlfriend for you)

IMBLuv: It must be love

IMHO: In My Honest/Humble Opinion

IMI: I mean it

IMO: In my opinion

IMTNG: I am in a meeting

IOU: I owe you

IOW: In Other Words

IRL: In Real Life

Its F8: It’s fate

IUSS: If you say so

IYD: In your dreams

J4F: Just for fun

JFK: Just for kicks

JK: Just kidding

KC: Keep cool

KHUF: Know how you feel

KISS: Keep It Simple, Stupid

KIT: Keep in touch

KOTC: Kiss on the cheek (A way of saying goodbye (friends))

KOTL: Kiss on the lips (A way of saying goodbye (romantic))

L8: Late

L8R: Later

LDR: Long Distance

LETS C A FLCK: let’s see a flick (Should we see a movie or film?)

LMAO: Laugh My Ass Off (Very funny)

LOL: Laughing Out Loud (Very funny)

LTNC: Long time no see (We haven’t seen each other for a very long time)

LtsGt2gthr: Let’s get together

LUV: Love

Luv U: Love You

Luv U2: Love you too

lyN: Lying

M8: Mate, Friend

MC: Merry Christmas

MGB: May god bless

Mob: Mobile

MTE: My Thoughts Exactly (That’s exactly what I think or feel)

MU: Miss you

MUSM: Miss you so much

MYOB: Mind your own business

NC: No comment

NE: Any

NE1: Anyone

NITING: Anything

No1: No one

NP: No problem

NRN: No Reply Necessary

nutN: Nothing

NWO: No way out (There is no solution to a problem)

O4U : Only for you : This is only for you to see

OIC: Oh, I see

OTOH: On the other hand

PCM: Please call me

PCMe: Please call me

PITA: Pain in the ass (Something or someone that is very annoying or bothersome)

PLS: Please

PLZ 4GV MEPlease forgive me

PO$BL: Possible

PRT: Party

PRW: Parents Are Watching (I can’t say something because my parents are watching what I’m doing)

PTB: Please Text Back (Please write me back an SMS)

PUKs: Pick Up Kids

QPSA?: Que pasa? (What’s happening? OR What are you doing?)

QT: Cutie (Attractive, pretty)

R: Are

Rgds: Regards

RingL8: Running Late

RLR: Earlier

ROFL: Rolling On the Floor Laughing (Very funny)

ROFLOL: Rolling On The Floor Laughing Out Loud (Very very funny)

ROTG: Rolling on the ground (Very funny)

RTFM: Read the flaming manual (You should learn how to criticize someone)

RU Cmng : Are You coming?

RU? : Are you?

RUOK: Are you OK?

SC: Stay cool

SETE: Smiling ear to ear (Very happy)

Shlm: Shalom (Hello)

shopN: Shopping

Sme1: Someone

SO: Significant other (Romantic partner, boyfriend or girlfriend)

SOL: Sooner or later

Spk: Speak (Please say what you think)

SPK 2 U L8R: Speak to you later

Sry: Sorry

STATS: Your sex and age (Are you a man or a woman? How old are you?)

SWALK: Sent with a loving kiss

SWATK: Sent/Sealed with a tender kiss

T+: Think positive

T2Go: Time to go

T2UL: Talk to you later

TDTU: Totally devoted to you

ThnQ: Thank you

THX: Thanks

TIA: Thanks in advance

TIC: Tongue in Cheek (Not serious, ironic)

TKS : Thanks

TTFN: Ta-Ta for now

TTYL: Talk To You Later

U: You

U O Me: you owe me

U2: You Too

U4E: Yours For Ever

UI!: You Idiot!

UR: You are

UR Gr8: You are great

UR4Me: You are for me

UROK: You are OK

URT1: You are the one

VRi: Very

W@: What

W4M: Wait for me

W4U: Waiting for you

W8: Wait

W84M: Wait for me

W84U: Wait for you

W8N: Waiting

Wan2: Want to

WAN2:-*: Want to kiss? (Do you want to kiss me?)

Wan2Ca moV?: Want to see a movie?

WB: Welcome Back

WNT 2 Play: want to play? (Do you want to do something together?)

WOT: What

WRT: With respect to

WRU: Where are you?

WTH : What the heck? (I don’t understand something, OR I don’t believe something)

WTG: Way To Go! (Congratulations)

WUF: Where Are You From?

WUWH: Wish you were here

X: Kiss

Xlnt : Excellent

XO: Kiss and a hug

Y: Why?

YBS: You’ll be Sorry

YGM: You got mail

YR: Your

ZZZZ: Sleeping

#1: number one!

1 4 THE Rd: one for the road

10Q: Thank You

1DAY: One day (At some time in the future)

1On1: One on one (In person)

2: To/Two/Too

2bctnd: To be continued

2D4: To die for

2Day: Today

2g4u: Too good for you

2Ht2Hnd: Too hot to handle

2l8: Too late

2Moro: Tomorrow

2Nite: Tonight

2WIMC: To whom it may concern

3sum: Threesome

4: For

4e: Forever

4gv: Forgive

4gvn: Forgiven

4yeo: For your eyes only

7K: Sick

8: Ate

911: Emergency, call me

ಯೂರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿನೋದ ಲೇಖನ

Euro-English

The EU announces changes to the spellings of common English words…

European Union commissioners have announced that agreement has been reached to adopt English as the preferred language for European communications, rather than German, which was the other possibility.

As part of the negotiations, Her Majesty”s Government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a five year phase plan for what will be known as Euro-English (Euro for short).

In the first year, “s” will be used instead of the soft “c”. Sertainly, sivill servants will resieve this news with joy. Also the hard “c” will be replaced with “k”. Not only will this klear up konfusion, but typwriters kan have one less letter.

There will be growing publik enthusiasm in the sekond year, when the troublesome “ph” will be replaced by “f”. This will make words like “fotograf” 20 per sent shorter.

In the third year, publik akseptanse of the new spelling kan be expekted to reach the stage where more komplikated changes are possible. Government will enkorage the removal of double letters, which have always ben a deterent to akurate speling.

Also, al wil agre that the horible mes of silent “e””s in the languag is disgrasful, and they would go.

By the fourth year, peopl wil be reseptiv to steps such as replasing “th” by “z” and “w” by “v”. During ze fifz year, ze unesesary “o” kan be dropd from vords kontaining “ou” and similar changes vud of kors be aplid to ozer kombinations of leters.

After zis fifz yer, ve vil hav a reli sensibl riten styl. Zer vil be no mor trubls or difikultis and evrivon vil find it ezi tu understand ech ozer. Ze drem vil finali kum tru.

e no mor trubls or difikultis and evrivon vil find it ezi tu understand ech ozer. Ze drem vil finali kum tru.

Advertisements
This entry was posted in ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ. Bookmark the permalink.

5 Responses to ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ

 1. ಜಿ.ಎನ್.ಅಶೋಕವರ್ಧನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನನ್ನ ಬಳಿ ಚರವಾಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ 😦 ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ – Cals (ನನ್ನ ‘ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್’ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು) ಅಂದರೆ Calculator ನಿಮ್ಮ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  ಅಶೋಕ

 2. Nimma Abhimani ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Few observations from my side on this topic:

  I’m surprised to see some of the current generation students using these acronyms in their final year college project reports.

  Using these acronyms in official email communications.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s